Alta al padró municipal / empadronament

Alta al padró municipal nounat / empadronament nounat

Quina documentació s’ha de portar ?

  1. Llibre de família
  2. Fotocòpia del registre de naixement
  3. DNI dels pares